ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การตกลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การตกลง*, -การตกลง-

การตกลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกลง (n.) acceptance See also: admission, agreement, allowance Syn. การยอมรับ, การยินยอม, การเห็นชอบ, การเห็นด้วย
การตกลง (n.) contract See also: making agreement, making a promise Syn. การทำความตกลง, การรับรอง, การให้คำมั่น
การตกลง (n.) agreement See also: concurrence, accord
การตกลงใจ (n.) making a decision See also: determination, resolution, choosing, deciding Syn. การตัดสินใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร
conformity(คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน,การปรับตัวให้ลงรอยกัน,การตกลงกัน, Syn. agreement,compliance
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision ###A. uncertainty
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
downcomen. การลงต่ำ,การตกลงมา, Syn. comedown,humiliation
downfalln. ความหายนะ,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตกลงมาอย่างแรงหรืออย่างกะทันหัน, See also: downfallen adj. ดูdownfall, Syn. overthrow
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
handfastn. การตกลงด้วยการจับมือ
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
mise(มิซ,ไมซ) n. การตกลง,ข้อความในคำสั่ง
nose diven. การจิกหัว (เครื่องบิน) ลง,การตกลงหรือบินลงมาอย่างรวดเร็ว, Syn. plunge
o.k.(โอ'เค) adj.,adv.,vt.,n. ถูกต้อง,ถูก,ใช้ได้,ดีแล้ว,เรียบร้อย,อนุมัติ,รับรองว่าถูก,ตกลง,ครับ n. การตกลง, Syn. OK,okay
plop(พลอพ) n.,v..adv. (ทำให้เกิด) เสียงดังป๋อมหรือแปะ,การตกลงไปดังป๋อมหรือแปะ.
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. การตกลงฮวบ,เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ ๆ ,โผงผาง
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
self-determinationn. การตัดสินใจ,การตกลงใจด้วย ตนเอง,ลัทธิของประชาชนในการตัดสินใจเองว่าจะให้มีการปกครอง ในรูปใด., See also: self-determined adj. self-determining adj.
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
tumble(ทัม'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) ล้ม,ล้มลง,ตกลง,หกคะเมน,ตีลังกา,ถลา,พังลง,กลิ้งไปมา,พลิกไปมา,ทำให้ยุ่งเหยิง,รีบเร่ง,กระทำอย่างรีบร้อน,เข้าใจข้อเท็จจริง n. การล้มลง,การตกลง,การพังลง,การแสดงกายกรรม,การหมดอำนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยิง,กองที่ซ้อนกันยุ่งเหยิง,ความสับสน
English-Thai: Nontri Dictionary
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
incidence(n) การตกลงมา,แสงตกกระทบ,ขอบเขต,การบังเกิด,เหตุการณ์
parley(n) การตกลง,การเจรจาข้อพิพาท,การประชุม
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Put-throughวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบวิธีซื้อขายแบบหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assent (n.) การตกลง See also: การยินยอม, การยอมรับ Syn. concent, agreement
concent (n.) การตกลง See also: การยินยอม, การยอมรับ Syn. agreement
dip (n.) การตกลง See also: การลดลง Syn. drop, sag, slip
accommodation (n.) การตกลงกัน See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
accord (n.) การตกลงร่วมกัน See also: การยอมรับร่วมกัน Syn. harmony
plump (n.) การตกลงฮวบ
moral fiber (n.) การตกลงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. moral fibre
moral fibre (n.) การตกลงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. moral fiber
multilateralism (n.) นโยบายการตกลงร่วมกันจากหลายฝ่ายหรือหลายด้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In exchange, you will cut off your support for the Sons of the Harpy.การตกลง ท่านจะต้องตัด ความสัมพันธ์กับกลุ่ม Sons of the Harpy
Congress to agree to cut federal arts funding in schools by 35% instead of 50.การตกลงจากสภาว่า จะลดการตัดงบศิลปะ ในโรงเรียนรัฐเป็น 35% แทนที่จะเป็น 50
An oral agreement is also an agreement.การตกลงด้วยวาจาถือเป็นข้อตกลง
This historic agreement outlines a two-state solution and puts Israel...การตกลงทางประวัติศาสตร์ของสองรัฐ
The biggest deal in the history of this company.การตกลงธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทนี้
Deal is off the table for good now.การตกลงธุรกิจเลื่อนออกไปก่อน
A fall from this height could lead to bodily harm.การตกลงมาจากความสูงขนาดนี้ อาจทำให้ร่างกายบาดเจ็บได้
Falling in that water and getting electrocuted, that's how a sorcerer loses his power!การตกลงไปในน้ำและถูกไฟดูด คือเหตุแห่งการสูญเสียพลัง
No deals. I want to drive the truck.ไม่ใช่การตกลง ผมอยากขับมัน
There's no... There's no arrangement, is there?ไม่มีการตกลงอะไรใช่มั้ย
You wanna make a deal? How about this?คุณต้องการตกลงใช่มั้ย เอางี้เป็นไง?
No fucking deal.ไม่มีการตกลงอะไรทั้งนั้น
There is no secret deal.เชื่อเถอะ ไม่มีการตกลงกันลับๆ
I don't want to fall another moment into your gravity.ฉันไม่ต้องการตกลงไป ในแรงดึงดูของเธอ อีกครั้ง
Art or mindless conformity?ศิลปะหรือการตกลงกันที่ไร้เหตุผล
If I don't get a girl out of this, the deal is off.ถ้างานนี้ฉันไม่ได้หญิง การตกลงก็เน่า
Technically, it's the fall that killed him.ทางเทคนิคแล้วการตกลงไป ที่ฆ่าเขา
Now it's time to keep your end of the bargain.ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว สำหรับการตกลงซื้อ-ขาย
That's right. The bureau is compromised.สำนักงานนี้มีการตกลงกันได้
Without everybody, there is no deal.หากอยู่ไม่ครบทุกคน ,ก็ไม่มีการตกลง
Listen, pal, you're gonna get what you want.ฟังนะเพื่อน, นายจะได้ในสิ่งที่นายต้องการตกลงมั้ย?
Thank for agreeing to work with us.ขอบใจ สำหรับการตกลงที่ทำงานร่วมกับเรา.
Time and locations of the deal.เวลาและสถานที่ของการตกลง
The cooking show agreed to redo my segment.ทางรายการตกลงที่จะมาถ่ายทำใหม่
In any deal, you need to know your opponent's breaking point.ในการตกลงทุกอย่าง คุณจำเป็นต้องรู้จุดยืนของคู่ต่อสู้
However, we soon discovered that the object was not following a gravitationally freefall trajectory.อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ เราค้นพบว่าวัตถุนี้ ไม่ได้มีการตกลงอิสระตามแรงโน้มถ่วง
This is a one-time deal, Sara.นี่เป็นการตกลงครั้งเดียวนะ ซาร่า
You are a witness to this agreement.คุณจะเป็นพยานในการตกลงครั้งนี้
When the deal was done. Which it will be soon.เมื่อการตกลงสำเร็จ ซึ่งก็เร็วๆ นี้
Look, we are not going to deal with another high-level distributor.ฟังนะ เราจะไม่ทำการตกลงซื้อขาย กับพ่อค้ารายใหญ่
No deal. No dice.ไม่มีการตกลงซื้อขาย ไม่เสียเวลา
Oh! Let's toast to seal the deal.โอ้ว ถ้างั้นก็ดื่มให้กับการตกลงนี้
Oh, lots of high-end deal making,โอ้ ก็จะมีการตกลงทำสัญญาโครงการใหญ่ๆ
Look, I-I am trying so hard to make this deal happen.ฟังนะ ฉันกำลังพยายามมากเพื่อให้การตกลงนี่มันเกิดขึ้น
Well, if you're referring to the financial settlement,ถ้าคุณกำลังพูดถึง เรื่องการตกลงด้านการเงิน
Listen, these contracts will be done in one week.ฟังนะ การตกลงนี้จะจบลงในอีก หนึ่งอาทิตย์
Then we close the deal.แล้วเราก็จะปิดการตกลงกัน
Mrs. Crowley, there is evidence that your son may have suffered some injury in this fall.คุณนายครอว์ลี มันมีหลักฐานว่าลูกชายของคุณ อาจจะได้รับบาดเจ็บ จากการตกลงมา ตอนนี้
So,yeah,you're bummed i miscalculated 'cause it reminds you of your own fallibility.ดังนั้นพวกคุณเลยผิดหวัง หนูคำนวนมันผิดพลาด เพราะว่ามันทำให้คุณนึกถึงการตกลงมาของพ่อกับแม่เหมือนกัน
And you're sure this deal is gonna close?คุณแน่ใจว่าจะปิดการตกลงได้เหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การตกลง
Back to top