ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การงดเว้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การงดเว้น*, -การงดเว้น-

การงดเว้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การงดเว้น (n.) abstinence See also: refraining, restraint, giving up (smoking), starvation Syn. การงด, การเลิก, การละ
การงดเว้น (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น
English-Thai: Nontri Dictionary
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I realized that while all of us making our celibacy pledge is wonderful, one day we're going to fall in love with someone, and we're going to choose to be intimate with them.เพราะฉันได้ตระหนักว่า ระหว่างที่เราดำรงการงดเว้น ซึ่งดีมากๆ เนี่ย สักวันหนึ่งเราก็ต้องตกหลุมรักใครสักคน
You give him a restraining order, and he's mocking you!คุณให้การงดเว้นกับเขา, แล้วเขายังกระแทกแดกดันคุณอีก!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การงดเว้น
Back to top