ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การขุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การขุด*, -การขุด-

การขุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขุด (n.) scoop See also: ladling Syn. การช้อน
การขุดแต่ง (n.) digging out
English-Thai: HOPE Dictionary
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย
excavation(เอคซฺคะเว'เชิน) n. การเจาะ,การขุด,รูที่เจาะ,อุโมงค์ที่ขุด, Syn. ditch
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n.,pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้,ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
strip(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง.
English-Thai: Nontri Dictionary
excavation(n) การขุดค้น,การเจาะ,รู,โพรง,อุโมงค์
tillage(n) การไถ,การขุด,การเพาะปลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exhumationการขุดศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excavation๑. การขุด๒. โพรง, แอ่ง (ถูกขุด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excavationการขุดเจาะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quarry Mine and Contour Mine การทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา การทำเหมืองแร่โดยการตัดชั้นเหมืองตามไหล่เขา โดยการระเบิดหรือการขุดตัก แล้วใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนถ่ายหิน หรือแร่มายังโรงแต่งแร่ ส่วนเศษหินหรือเปลือกดิน จะดันออกไปทิ้งตามไหล่เขาข้างล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boring (n.) การขุดน้ำมัน See also: การเจาะน้ำมัน
burrowing (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. digging, unearthing
dig over (phrv.) เตรียมดินด้วยการขุดเพื่อที่จะ (ทำบางสิ่ง)
digging (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. burrowing, unearthing
diggings (n.) พื้นที่ที่มีการขุด See also: ที่อยู่อาศัย
entrench (vt.) ป้องกันโดยการขุดคูรอบๆ Syn. barricade, fortify
excavation (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. burrowing, digging, unearthing
unearthing (n.) กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์) Syn. burrowing, digging
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, digging up great-grandma is not the worst motive for murderโอ้ การขุด คุณย่าของคุณย่าเป็นแรงจูงใจ ทำอาชญากรรมที่แย่ที่สุดแล้ว
How is exhuming our families nice?การขุดหลุมศพญาติๆ ของเราขึ้นมา มันดีตรงไหนกัน
Mining uranium is accompanied with danger.การขุดหายูเรเนี่ยมน่ะทั้งเสี่ยงทั้งอันตราย
The tunnel-digging may be futile.การขุดอุโมงค์นั่นอาจดูไร้ประโยชน์
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล
A dig like that is worth millions to a land owner.การขุดแบบนั้นจะมีค่าเป็นล้านสำหรับเจ้าของที่ดิน
The excavation is enormous.กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณที่ใหญ่มหึมา.
Starting with the excavation of Naukratis by Flinders Petrie in 1885.เริ่มจากกระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ ของนูเคทิส โดยผู้ค้นพบ ฟินเดอร์ พีเทรี่ ในปี 1885.
There is an opening for a job, away from all this...เพราะฉันจะเสนองาน... ที่ห่างไกลจากการขุดดิน
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน
Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.ถ่านหินถูกขนอย่างรีบเร่ง สำหรับคนที่รอดจากการขุดหลุม ก็ตายเพราะหาถ่านหิน
Coach obsessed with winning his 200th game helps bonehead players pass test to secure his position in the pantheon of high-school sports.โค้ชเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลชนะเลิศครั้งที่ 200 เชียวนะ เขาจะยอมลดตัวลงมาช่วยพวกนั้นเชียวหรือ คงได้กลายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง ให้กับวงการกีฬาซะมากกว่า
It was all about productivity more coal per man hour.มันเป็นเรื่องประสิทธิภาพในการผลิต การขุดถ่านหินได้มากขึ้นต่อแรงงานคนในหนึ่งชั่วโมง
'After consolidating drilling rights in the Caspian Sea... '(หลังจากที่ได้รวบรวบสิทธิ์ ในการขุดเจาะที่ทะเลแคสเปียน และได้ควบคุ... )
Are you Jin Seok Lee from the 12th infantry who participated in the battle of Doom Il Yung?ฮัลโหล? ผมและทีมการขุดค้นทางโบราณคดีสงครามเกาหลี.
We don't get him on board, there's not going to be any digging in that cell, and if there's no digging in that cell... then there's no escape.ถ้าเราไม่พามันไปด้วย, ก็จะไม่มีการขุดในคุกนั่น แล้วถ้าไม่ขุด ก็ไม่มีทางออก
I have the information, you have the manual requirements necessary to unearth Westmoreland's buried booty.ฉันมีข้อมูล และนายมีสิ่งที่ต้องการ จำเป็นในการขุด
Frank have been working around the clock to excavate as much as we can before the blast, it will blow within days.แฟรงค์ง่วนกับการขุดค้นก่อนการระเบิด มันจะระเบิดภายในวันนี้ล่ะ
So you did a little digging. Good for you.ดังนั้นคุณจัดการขุดมันเล็กน่อย
This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง
What do ourselves know about digging tunnels?พวกเราต้องไปเรียนรู้ เกี่ยวการขุดอุโมงค์อะไรบ้าง
You mean you want to take our guys three days to dig it first timeนายหมายถึงจะให้เราใช้เวลาอีก 3 วันในการขุดมันอีกครั้งน่ะเหรอ
You worry about the gigahertz and the offshore drilling.คุณแค่ห่วงเรื่องกิกะเฮิร์ทซ์ กับการขุดเจาะชายฝั่งทะเลเถอะ
And which are best for digging.เป็นช่วงเวลา่ที่ดีสุดในการขุด
Soils teem with the incessant activity of micro-organisms, feeding, digging, aerating and transforming.ดิน เต็มไปด้วยกิจกรรมของ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตลอดเวลา การกินอาหาร, การขุด, การถ่ายเทอากาศ และการแปรสภาพ
Before the end of this century, excessive mining will have exhausted nearly all the planet's reserves.ก่อนสิ้นศตวรรษนี้, การขุดเหมืองแร่อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ทรัพยากรโลกใกล้หมดลงไปทุกที
Massive irrigation has fed the growing population and in the last 50 years, 21 million wells have been dug.ชลประทานขนาดใหญ่ หล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น และช่วง 50 ปีที่ผ่านมา มีการขุดบ่อน้ำถึง 21 ล้านบ่อ
All over the planet, the poorest scrabble to survive on scraps, while we continue to dig for resources that we can no longer live without.คนจนทั่วโลกดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า ในการขุดเจาะทรัพยากร ที่เราจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดมัน
Now, today, synthetic diamonds are used in oil drilling electronics, multi-billion-dollar industries.เพชรสังเคราะห์ุ ถูกใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมหลายพันล้านดอลลาร์
Well, you know the drill. Shut the place down.แล้วคุณก็รู้การขุดเจาะ ปิดพื้นที่นี้
You know the drill. Shut it down. I'll call.คุณก้อรู้ การขุดเจาะ ปิดมัน และฉันจะโทรมา
I'll say this much about a deep-sea oil rig... second-worst thing I've ever smelled.ผมจะบ่นเรื่องการขุดน้ำมันนี่ กลิ่นแย่อันดับสองเท่าที่ผมเคยดมมาเลย
"Supernatural" makes digging graves..."ซูเปอร์เนเทอรัล" ทำให้การขุดหลุมศพ...
Two unrelated events, digging up time capsule, plane crash... combine to create a significance with the subject, you?สองเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งการขุดแคปซูล เครื่องบินตก ทั้งสองรวมกันทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆ คุณ?
The analysis pulling a permafrost extraction of the Third Angel was so extensive, all that what was left were the bones.ผลวิเคราะห์การขุดเจาะของเทวทูตลำดับที่สามก้าวหน้าไปมากแล้ว \ สิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแค่กระดูกเท่านั้น
It's like digging up money.มันเหมือนกับการขุดหาแหล่งเงิน
Has Uncle seen sense about coal mining?คุณลุงรู้สึกยังไงกับการขุดหาน้ำมันล่ะคะ
Do you know how much it costs to sink a mine?คุณรู้มั๊ยต้องใช้ทุนเท่าไหร่ในการขุดเหมือง
The victim's apartment is like an archaeological dig.ห้องชุดของเหยื่อเป็นเสมือน การขุดค้นทางโบราณคดี
If anyone can stop the media from running something, it's JJ.ถ้าใครบางคนสามารถจะหยุดสื่อ จากการขุดคุ้ย คนนั้นคือ เจเจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การขุด
Back to top