ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การขอร้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การขอร้อง*, -การขอร้อง-

การขอร้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขอร้อง (n.) asking See also: request, begging, entreaty, beseeching
English-Thai: HOPE Dictionary
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน
evocation(เอฟวะเค'เชิน) n. การเรียกปลุก,การขอร้อง,การเรียก,การกระตุ้นให้เกิดขึ้น,การนำมาซึ่ง
importunity(อิมพอร์ทู' นิที) n. การรบเร้า, การเรียกร้อง, การพร่ำ, การขอร้องอย่างไม่หยุด
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีการหรือท่าทางในการเดิน,กิริยาท่าทาง,ข้อเสนอเป็นทางการ,การขอร้องต่อศาล,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน
request(รีเควสทฺ') n. การขอร้อง,ความต้องการ,คำขอร้อง,คำเรียกร้อง,คำอ้อนวอน,สิ่งที่ขอร้อง,ความต้องการ -Phr. (at (by) request ตามคำขอร้อง) vt. ขอร้อง,เรียกร้อง,อ้อนวอน,ขอ,ถามหา, See also: requester n., Syn. desire,wish,appeal
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ
summons(ซัม'เมินซ) n. การเรียกตัว,การออกหมายเรียก,การขอร้อง,การเรียกร้อง,หมายศาล,หมายเรียก,การเรียกตัวให้มาประชุมรัฐสภา. pl. summonses, Syn. subpoena,call
English-Thai: Nontri Dictionary
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
invocation(n) การภาวนา,การขอร้อง,การอุทธรณ์,การเรียกผี
request(n) คำร้อง,การขอร้อง,คำขอ,การเรียกร้อง,ความต้องการ
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง
supplication(n) การเรียกร้อง,การขอร้อง,การอ้อนวอน,การอุทธรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
asking (n.) การขอร้อง See also: การขอ, คำขอร้อง, การเรียกร้อง Syn. appeal
entreaty (n.) การขอร้อง See also: การวิงวอน, การออดอ้อน Syn. plea, request, supplication
plea (n.) การขอร้อง See also: การวิงวอน Syn. appeal, request
request (n.) การขอร้อง See also: การขอ, คำขอร้อง, การเรียกร้อง Syn. asking, appeal
supplication (n.) การขอร้อง See also: การวิงวอน, การออดอ้อน Syn. plea, request
please (adv.) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง) See also: กรุณา, โปรด
please (int.) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง) See also: กรุณา, โปรด
would (n.) คำกริยาที่ใช้สำหรับการขอร้องอย่างสุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Begging means desperation.การขอร้องหมายถึงการหมดหวัง
Begging to be accepted at sarah lawrence?การขอร้องให้รับเขามหาลัยกับซาร่า รอว์เรนซ์
She think this too much ask.เธอคิดว่ามันเป็นการขอร้องที่มากเกินไป
I have no doubt Sayuri, that you could still melt the heart of any man.... ... no matter how resistant.ผมไม่สงสัยหรอก ซายูริ ขอแค่คุณสามารถละลายจิตใจผู้ชายเหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหน ผมไม่ค่อยชินกับการขอร้อง
As for the favour you ask, it is no favour at all.-สำหรับสิ่งที่เธอขอมา มันไม่ใช่การขอร้องเลย
I know we joke about it, but I am always this close to begging you to stop training our people and get your ass back in the field.ผมรู้ว่ามันตลก, แต่ผมว่า มันน่าจะเป็นการขอร้องมากกว่าที่ ให้เลิกสอนคนอื่นแล้ว ย้ายก้นกลับไปสมรภูมิ
It's not a request. I want the list of the men in his unit.ไม่ใช่การขอร้อง ฉันต้องการรายชื่อคนในหน่วย
That your wife?นี่ไม่ใช่การขอร้อง นี่เป็นการมอบหมายงาน
This is not a request. We have been summoned.มันไม่ใช่การขอร้อง เราได้รับการเรียกตัว
Oh, and, ladies, we have been asked by the city council to beautify the center divider on main street.โอ้สาว ๆ เราได้รับการขอร้องจากสภาของเมือง ให้ทำทางเชื่อมแยกบนถนนหลักให้สวยงามนะ
And this is not a request.และนี้ไม่ใช่การขอร้อง
Please, Mi-ho.นี่เป็นการขอร้องนะมิโฮ!
Is that asking for too much?นั่นคงเป็นการขอร้องที่มากเกินไปสินะ?
No way. Uh-uh. - Are you serious?ว่าการขอร้องแบบนี้ มันไม่ค่อยปกติ
I was gonna ask you if you wanted to be his godmother.และฉันต้องการขอร้องคุณ ถ้าคุณ สามารถจะเป็นแม่ทูนหัวให้กับเค้าได้
Anyway, I'd consider it a personal favor if you'd just lay off Mike for a few days, but it's your call.โอ้ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการขอร้องส่วนตัว ถ้าคุณสามารถไล่ไมค์ออกไป 2-3 วัน
I've been asked to do a small reading before the signing.มีการขอร้องให้ดิฉันอ่านหนังสือให้ฟัง ก่อนแจกลายเซ็นค่ะ
Yeah, Derek would like to kindly ask you to stop seeing Aiden, which means that if I catch you with him again,และฉันคิดว่ามันช่วยคุณ ตามหาเจ้านายสก็อตได้ มีปัญหาอะไรรึเปล่า มี เดเร็คต้องการขอร้องเธอดี ๆ
If asking's not gonna work, I won't ask.ถ้าการขอร้องไม่ได้ผล ฉันก็จะไม่ขอร้อง
All you had to do was ask.ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือการขอร้อง
I wasn't asking, princess.นี่ไม่ใช่การขอร้องนะ เจ้าหญิง
It was a mistake to ask.มันเป็นการขอร้องที่ผิดพลาด
Your Grace, this is not a request.นายหญิง นี่ไม่ใช่การขอร้อง
It is a request, Cousin Lancel.นี่แหละการขอร้อง Cousin Lancel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การขอร้อง
Back to top