ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กากโลหะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กากโลหะ*, -กากโลหะ-

กากโลหะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กากโลหะ (n.) dregs See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, ขี้ตะกรัน
กากโลหะ (n.) dregs See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, ขี้ตะกรัน
English-Thai: HOPE Dictionary
regulus(เรก'กิวลัส) n. ชื่อดาวยักษ์ในกลุ่มดาว Leo,กากโลหะหลอมที่ใต้เตาหรือถ้วยเผา,ผลิตผลไม่บริสุทธิ์จากการถลุงแร่ pl. reguluses,reguli

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กากโลหะ
Back to top