ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กษัตริย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กษัตริย์*, -กษัตริย์-

กษัตริย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กษัตริย์ (adj.) pure See also: fine
English-Thai: HOPE Dictionary
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
basilic(บะซิล'ลิค) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์, Syn. kingly
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
czar(ซาร์) n. กษัตริย์,จักรพรรดิ,จักรพรรดิรัสเซีย
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
geld(เจลดฺ) vt. ตอน (สัตว์) ,ตัวอวัยวะสืบพันธุ์ออก,ภาษีที่ดินที่จ่ายกับกษัตริย์., See also: gelder n.
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
hammurabi(ฮามูรา'บี) n. ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งของบาบิโลเนีย เป็นผู้ตราประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
hammurapi(ฮามูรา'บี) n. ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งของบาบิโลเนีย เป็นผู้ตราประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
king(คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์., See also: kinghood ดูking, Syn. ruler,sovereign,
kingly(คิง'ลี) adj. ราช,เกี่ยวกับกษัตริย์ adv. อย่างกษัตริย์., See also: kingliness n. ดูkingly, Syn. noble
kingship(คิง'ชิพ) n. ความเป็นกษัตริย์,การปกครองโดยกษัตริย์. -Kingship พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Syn. monarchy
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monarchy(มอน'เนิร์คคี) n. ระบอบกษัตริย์,ราชาธิปไตย
prince(พรินซฺ) n. เจ้าชาย,พระราชนัดดา,กษัตริย์,เจ้าผู้ครองนคร,ผู้ดีเด่น, See also: princeship,n.
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
prince royaln. โอรสองค์โตสุดของกษัตริย์
princess(พริน'ซิส,-เซส) n. เจ้าหญิง,ชายาของเจ้าชาย,กษัตริย์ที่เป็นหญิง,หญิงที่มีชื่อเสียง, See also: princessly adj.
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
queen consortn. มเหสีของกษัตริย์
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
queen mothern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
regalia(รีเก'เลีย) n.,pl. อำนาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของกษัตริย์,ราชกกุธภัณฑ์,เครื่องหมายเหรียญตราแสดงตำแหน่งยศหรือขั้น,เสื้อผ้าอาภรณ์อันหรูหรา
regality(รีแกล'ลิที) n. ความเป็นกษัตริย์,อำ-นาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,ราชอาณาจักร, Syn. royalty
regicide(เรจ'จิไซดฺ) n. การปลงพระชนม์กษัตริย์,ผู้ปลงพระชนม์กษัตริย์, See also: regicidal adj.
regius(รี'เจียส) adj. (ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ดำรงตำแหน่งที่ตั้งขึ้นโดยหรือขึ้นอยู่กษัตริย์,ราช
reign(เรน) n.,vi. (มี) การปกครองโดยกษัตริย์,อำนาจการปกครอง,อำนาจของรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจครอบงำ,อิทธิพลครอบงำ,ครอบงำ,มีอยู่ทั่วไป, Syn. dominion
royal(รอย'เอิล) adj. เกี่ยวกับ (กษัตริย์,ราชินี,ราชนิกูล,ราชสำนัก) ,ราช,หลวง,ใหญ่,มโหฬาร,เกี่ยวกับเจ้า,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,ในเรือของเสาเอก, See also: royally adv., Syn. regal,kingly,imperial,majestic
royalist(รอย'อัลลิสทฺ) n. ,adj. (เกี่ยวกับ) สมาชิกพรรคอนุรักษ์กษัตริย์, See also: royalistic adj.
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง
scepter(เซพ'เทอะ) n. คทา,คทาของกษัตริย์ ,พระราชอำนาจ vt. มอบคทาให้,มอบอำนาจให้, See also: sceptral adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับขัตติยะ,ในฐานะกษัตริย์
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
sovereignty(n) ความเป็นเอกราช,อำนาจอธิปไตย,อำนาจกษัตริย์
thoroughbred(adj) มีตระกูลดี,มีเชื้อกษัตริย์,เป็นพันธุ์แท้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monarchismกษัตริย์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jura regalia (L.)พระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ดู royal prerogative] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kingพระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lèse majesté (Fr.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regicideการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prerogative, Royalพระราชอำนาจกษัตริย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crown (n.) กษัตริย์ See also: ผู้ปกครอง
king (n.) กษัตริย์ See also: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
Shah (n.) กษัตริย์ Syn. king, dictator
Xerxes I (n.) กษัตริย์ของอาณาจักรเปอร์เซีย (ได้รับขนานนามว่า the Great)
Nero (n.) กษัตริย์นีโรของกรุงโรม
raja (n.) กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว See also: ราชา Syn. king, rajah
rajah (n.) กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว See also: ราชา Syn. king, raja
Tudor (n.) กษัตริย์อังกฤษในช่วงปีค.ศ.1485-1603
Solomon (n.) กษัตริย์อิสราเอล
Midas (n.) กษัตริย์ในนิยายกรีก
Myrmidon (n.) กษัตริย์ในเทพนิยายกรีก
attend on (phrv.) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์) See also: คอยรับใช้ Syn. attend upon
attend upon (phrv.) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์) See also: รับใช้ Syn. attend on
Bureau of the Crown Property (n.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
crown prince (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย
crown princess (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
enthrone (vt.) ให้ (กษัตริย์, สังฆนายก) ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ (คำทางการ) Syn. crown
grand duke (n.) ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์
His Majesty (n.) พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)
Jezebel (n.) ชายาของกษัตริย์ Ahab กษัตริย์องค์หนึ่งของยิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Huh! Stick to teaching, Mrs. Leonowens!ที่ กษัตริย์ ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ทุกคนยืนต่อหน้าพระพักตร์ได้
But remember that even when those who move you be kings or men of power, your soul is in your keeping alone.บิดาอาจอ้างสิทธิบุตร. แต่จำไว้ว่า ไม่ว่าคนที่สั่งเจ้า จะเป็น กษัตริย์ หรือ ผู้มีอำนาจ, แต่จิตวิญญาณของเจ้า เป็นของเจ้าเอง.
Kauan eläköön kuningas!กษัตริย์ จงเจริญ! กษัตริย์ จงเจริญ!
And was most recently court poet to the king of Elam.และเคยอยู่ในสภานักกวี ของ กษัตริย์ แห่ง อีลาม เมื่อไม่นานนี้
I know what he stands for. Princes, kings, all men like him.ผู้หญิง กษัตริย์ ผู้ชายทุกคนเหมือนกับเขา
When the fires of Idirsholas burn, the Knights of Medhir will ride again.เมื่อไฟแห่ง Idirsholas ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง กษัตริย์ Medhir จะกลับมา
You know the old story of King Leopold?คุณเคยได้ยินเล่าเก่าแก่ของ กษัตริย์ ลีโอปาร์ดมั้ย
Him, Ned Stark, the King-- the whole bloody lot of them, until you and I are the only people left in this world.เขา เน็ด สตาร์ค กษัตริย์ ทุกคนเลย จนกระทั่งเหลือแค่ ข้ากับเจ้า อยู่บนโลกใบนี้
The last ten years of King Ferdinand's reign.10 ปีสุดท้าย ในรัชสมัย กษัตริย์ เฟอร์ดินาน
He has excellent taste in wine.กษัตริย์ ... อารมณ์ไม่ดี เขามีรสนิยมที่ดีในไวน์
Six kings have been born in this land, so the heaven helped...กษัตริย์ 6 พระองค์เกิดในแผ่นดินแห่งนี้, ดังนั้น สวรรค์จึงช่วย...
King Leonidas may have been insulted by your generous offer.กษัตริย์ Leonidas อาจจะดูถูก จากข้อเสนอใจกว้างของคุณ
Kauan eläköön kuningas, pitkää ikää!กษัตริย์ จงเจริญรุ่งเรือง.
A king, a priest and a rich man.กษัตริย์ นักบวช และเศรษฐี
The King, Sire. He's alive! Where is he?กษัตริย์ ฝ่าบาท พระองค์ยังอยู่
No, I will not.กษัตริย์ พระองค์แรกที่รวบรวม ประเทศสยามให้เป็นหนึ่ง
Kuningas, Richard Leijonamieli, meni pyhään maahan ja teki ristiretkeä kolme vuotta.กษัตริย์ ริชชาร์ดใจสิง, เดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธ์และสงครามครูเสทเป็นเวลา3ปี.
King Horik resists your claim, but still, in good faith, he is willing to settle with you.กษัตริย์ ฮอร์ริค ปฏิเศธการเรียกร้องของท่าน แต่ก็ยังคงเชื่ออยู่ ว่าเขาเต็มใจที่จะยุติเรื่องนี้กับท่าน
The Heraklion king, Hyperion, has seized the Sibylline Monastery.กษัตริย์ เฮอราคลิออน แห่งไฮเปอร์เรี่ยน ยึดวิหาร ไซเบลไลน์ได้แล้ว
The king, the regiment and the lady of the house.กษัตริย์ แม่ทัพ และท่านสุภาพสตรีแห่ง ณ.ที่นี้
King Minos believes that the Minotaur protects the city, and as long as it lives, his reign will be secure and the people will prosper.กษัตริย์ ไมนอส เชื่อว่า มิโนทอร์มีหน้าที่ปกป้องเมือง ตราบเท่าที่มันมีชีวิตอยู่ การปกครองของเขาจะยั่งยืน และผู้คนก็จะร่ำรวย
King Hyperion.กษัตริย์ ไฮเปอร์เรี่ยน..
The king insists you rest in better conditions.กษัตริย์กำชับให้คุณพักให้อาการดีขึ้น
She says the King is in danger.กษัตริย์กำลังตกอยู่ในอันตราย
The King rides for Winterfell... with the Queen and all the rest of them.กษัตริย์กำลังเดินทาง มายังวินเทอร์เฟล กับราชินี และราชสำนัก
The King is a lost cause.กษัตริย์กู่ไม่กลับแล้ว
My king wishes to speak to the one called Theseus from Kolpos.กษัตริย์ของข้าต้องการพบ เธซีอุส จากโคลโพส
Your king's payment was due three months ago.กษัตริย์ของคุณ ค้างจ่ายหนี้เรามา 3 เดือนแล้ว
Your king rides forth to battle.กษัตริย์ของคุณขี่มา ที่จะต่อสู้
Your king will lose this land, and who do you think he will blame?กษัตริย์ของคุณจะต้องเสียประเทศนี้ และคุณคิดว่าเขาจะโทษใครเหรอ
Your king is a vile bag of filth who murders his own allies.กษัตริย์ของเจ้ามันคือความต่ำช้า ฆ่าได้แม้แต่พันธมิตรของตน
Shao Kahn took Queen Sindel as his wife, and Kitana as his daughter.กษัตริย์ของเจ้าหนีไปแล้ว
Hey, king of the world, if you're not too busy.กษัตริย์ของโลก ถ้านายไม่ยุ่งเกินไป
One king, seven kingdoms.กษัตริย์คนเดียว เจ็ดอาณาจักร
The new king, Abdullah, is trying to change some old bad rules, so women can do more things...กษัตริย์คนใหม่ อับดุลลาห์ พยายามจะเปลี่ยนกฎเก่าแก่ที่ไม่ดีบางอย่าง เพื่อผู้หญิงจะสามารถทำหลายอย่างได้มากขึ้น
A king must lead, or what is the point of him?กษัตริย์คือผู้นำ ไม่เช่นนั้นเป็นไปก็ไร้ประโยชน์
Hmm. King Joffrey Baratheon is dead.กษัตริย์จอฟฟรีย์ บาราธอร์นตายแล้ว
King Joffrey Baratheon is dead.กษัตริย์จอฟฟรีย์ บาราธีออนตายแล้ว
King Joffrey Renly, Stannis,กษัตริย์จอฟฟรีย์... ...เรนลีย์ สแตนนิส
King Joffrey?กษัตริย์จอฟฟรีย์งั้นหรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กษัตริย์
Back to top