ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กว้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กว้าง*, -กว้าง-

กวาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวาง (n.) deer See also: stag, doe
กวางจุก (n.) barking deer Syn. อีเก้ง, ฟาน
กวางดาว (n.) sika deer
กวางตุ้ง (n.) Canton
กวางตุ้ง (n.) Cantonese
กวางทอง (n.) name of Thai classical tune
กวางเดินดง (n.) name of Thai dance
English-Thai: HOPE Dictionary
antler(แอนทฺ' เลอะ) n. กิ่งเขากวาง. -antlered adj.
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
buckskinn. หนังกวาง adj. สีเหลืองหรือสีเทาสีหนังสัตว์,ทำด้วยหนังสัตว์
cantonese(แคน'เทินนีส) n. ภาษากวางตุ้ง,ชาวกวางจาว,ชาวกวางตุ้ง,ภาษากวางจาว
caribou(คาร์'ระบู) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
cervineadj. คล้ายกวาง
chevrotain(เชฟ'ระเทน) n. สัตว์เคี้ยวเอื้องตัวเล็กมากที่คล้ายกวาง
deer(เดียร์) n. กวาง
elk(เอลคฺ) n. กวาง
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
hart(ฮาร์ท) n. กวางตัวผู้ (โดยเฉพาะตั้งแต่5ปีขึ้นไป)
hartshornn. เขากวางตัวผู้,แอมโมเนียมคาร์บอเนต
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย
indian almondต้นใบหูกวาง
moccasin(มอค'คะซิน) n. รองเท้าหนัง (โดยเฉพาะหนังกวาง) ของอินเดียแดง,
moose(มูส) n. กวางขนาดใหญ่ ตัวผู้มีเขามาก pl. moose
plant(พลานทฺ) n. พืช,ต้นไม้,โรงงาน vt. เพาะ,ปลูก,เพาะเลี้ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั้ง,สร้าง,แทรก
pricket(พริค'คิท) n. เหล็กแหลมปักเทียน,เชิงเทียนที่มีเหล็กแหลมดังกล่าว,กวางตัวผู้อายุ2ขวบ
reindeer(เรน'เดียร์) n. กวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
roebuck(โร'บัค) n.,กวางตัวผู้
ruminant(รู'มะเนินทฺ) n. สัตว์เคี้ยวเอื้อง (เช่น วัว,ควาย,กวาง,อูฐ) adj. เคี้ยวเอื้อง,รำพึง,ครุ่นคิด,ตรึกตรอง,
spike(สไพคฺ) n.,vt. (ยึดติดด้วย) เดือยแหลม,ตะปูรางรถไฟ,ตะปูยักษ์,ตะปูรองเท้า,สิ่งที่ยาวแหลม,เขาแหลมของกวาง,ลูกปลาmackerel,รวงข้าว,ช่อดอกที่เป็นรวง (ดู) ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ห้ามปราม,ใส่แอลกอฮอล์
stag(สแทก) n. กวางตัวผู้,สัตว์ที่ตอนแล้ว,ม้าตัวเล็ก,ผู้เปิดเผยความลับ. adj. เกี่ยวกับผู้ชายเท่านั้น. vi.,vt. เปิดเผยความลับ,เป็นจารชน.
tactician(แทคทิช'เชิน) n. นักกลยุทธ,นักการทหาร,นักวางยุทธวิธี
trophy(ทรอฟ'ฟี) n. ของที่ระลึก,ของรางวัล,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์,ของหรืออาวุธที่ยึดได้จากข้าศึก,สิ่งตั้งโชว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ (เช่นหัวกวางหรือหนังสัตว์) . vt. ประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว, Syn. cup,prize
velvet(เวล'วิท) n. กำมะหยี่,สิ่งที่ทอเป็นกำมะหยี่,ความนิ่ม,ความนิ่มและเบา,หนังนิ่มของกวาง,กำไรสุทธิ,ลาภลอย adj. ทำด้วยหรือบุด้วยกำมะหยี่,ลื่น,นิ่ม,นุ่ม, Syn. smooth
venison(เวน'เซิน,-นิเซิน,-นิเซิน) n. เนื้อกวาง
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้,ประกันได้,อนุญาตให้ได้,ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
antler(n) เขากวาง
buck(n) กวาง,แพะ(ตัวผู้),กระต่าย,สัตว์ตัวผู้,เงินเหรียญอเมริกัน
buckskin(n) หนังกวาง,หนังแกะ
deer(n) กวาง
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์
doe(n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย
elk(n) กวางขนาดใหญ่
fawn(n) ลูกกวาง
hart(n) กวางตัวผู้
hypnotic(adj) ถูกสะกดจิต,ถูกวางยา,ที่ทำให้หลับ
moose(n) กวางชนิดหนึ่ง
reindeer(n) กวางเรนเดียร์
roebuck(n) กวางตัวผู้
stag(n) กวางตัวผู้
venison(n) เนื้อกวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
planner๑. ผู้วางแผน (ครอบครัว)๒. นักวางแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deerกวาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cervid (n.) กวาง Syn. doe, bug
deer (n.) กวาง Syn. cervid, doe, bug
roe (n.) กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว Syn. roe deer
roe deer (n.) กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว
moose (n.) กวางขนาดใหญ่ที่มีเขาแบน Syn. elk
reindeer (n.) กวางขนาดใหญ่แถบขั้วโลกเหนือ See also: มีเขาเป็นกิ่งแขนงทั้งตัวผู้และตัวเมีย Syn. caribou
caribou (n.) กวางชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาเหนือ See also: กวางแคริบู
roebuck (n.) กวางตัวผู้
stag (n.) กวางตัวผู้ See also: กวางตอนตัวผู้ Syn. buck, deer, hart
hart (n.) กวางตัวผู้สีแดงที่โตแล้ว
hind (n.) กวางตัวเมีย
muntjac (n.) กวางที่มีต้นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Syn. muntjak
muntjak (n.) กวางพันธุ์เล็กในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Syn. muntjac
hartebeest (n.) กวางแอฟริกันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จำพวก Alcelaphus
elk (n.) กวางใหญ่ชนิดหนึ่ง Syn. moose
musk deer (n.) กวางไร้เขาขนาดเล็ก
antler (n.) เขากวาง
arsonist (n.) นักวางเพลิง See also: ผู้ที่ลอบวางเพลิง
buckskin (n.) หนังนิ่มทำด้วยหนังกวางหรือแพะ
Cantonese (n.) ชาวจีนกวางตุ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I told the security guard that my niece is coming.ผมบอก กวาง บิ แล้วว่า ลูกพี่ลูกน้องผมมาหา
In my opinion, Gwang Hae has been very successful in being the ambassador between the Myung and Ho Kimข้าคิดว่า กวาง เฮ เคยประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเป็นฑูตระหว่าง มยอง และ โฮคิม
Boar-Deer-Butterfly.หมูป่า กวาง ผีเสื้อค่ะ
What are we hunting? A deer? Wild boar?เราจะล่าอะไรดี กวาง หมูป่า
I don't know. It was like -- it was a deer or some--ฉันไม่รู้ว่าซิ มันดูเหมือน กวาง หรือ อะไรซัก...
Kwang Oh Byung, Kwang Gae Byung. Whatever it is, what is that teacher doing?กวาง โอบยอง กวาง แกบยอง นี่มันอะไรกัน \ พวกอาจารย์ไปทำอะไรกันอยู่นะ !
I dunno. A deer or something.ผมก็ไม่รู้ กวาง หรืออะไรสักอย่าง
Can we put Dancer and Prancer back in their stable?- นี่หน้าหนาว เราเก็บ... กวาง 2 เต้า ไปไว้ที่คอกดีมั้ย
Gwang-il can you finish up here alone?กวาง-อิล คุณจัดการคนเดียวได้มั้ย
Fawn, the spyglass!กวาง, กล้องส่องทางไกล!
# Doe, a deer, a female deer Ray, a drop of golden sunกวางกวาง, กวางหญิง เรย์ลดลงของดวงอาทิตย์สีทอง
The deer eats the grass and then is itself eaten, and then the thing that ate it dies and fertilizes the ground so more grass can grow, so more deer can eat and then...กวางกินหญ้า แล้วมันก็ถูกกิน แล้วตัวที่กินกวางก็ตาย และเป็นปุ๋ยให้หญ้าได้โต
The deer eats the grass, and someday, when the deer dies, he'll fertilize the ground so more grass will grow, so more deer can eat.กวางกินหญ้า และในวันหนึ่ง พอกวางตาย มันก็จะเป็นปุ๋ยให้หญ้าได้โต
Where's your moose?กวางของนายไปไหนซะหล่ะ?
The Stag has been provided with the hidden location of the hidden bell.กวางจะเริ่มหาระฆังใน
Fawn, I can't see!กวางฉันไม่สามารถมองเห็น
That deer didn't look depressed.กวางตัวนั้นไม่เห็นหดหู่เลย
A buck can lose 30% of its weight during mating season, chasing does around.กวางตัวผู้ลดน้ำหนักได้ 30% ในฤดูผสมพันธุ์... ที่วิ่งไล่จับตัวเมีย
He was just giving me a ride home, and he didn't kiss me, although he tried.กวางตายตรงหน้าผม - ยินดีที่ได้รู้จัก
The Stag is always a prisoner and, well--กวางถูกจับเป็นนักโทษเสมอ
Another deer got hit tonight.กวางถูกรถชนอีกแล้วล่ะ.
The Deer God? So that's what I heard.กวางพระเจ้า ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินมา
The Deer God? The giant wolf?กวางพระเจ้า หมาป่ายักษ์?
The Deer God saved him? The Deer God healed a human?กวางพระเจ้าทรงช่วยเขาได้อย่างไร กวางพระเจ้าทรงรักษามนุษย์ได้หรือไม่
The Deer God healed him. He should leave here alive.กวางพระเจ้าทรงรักษาเขา เขาควรจะออกจากที่นี่ยังมีชีวิตอยู่
The Deer God is coming for his head!กวางพระเจ้าที่กำลังจะมาสำหรับหัวของเขา!
The Deer God is with us. Don't give up. Plant your trees.กวางพระเจ้าอยู่กับเรา ดอนเว็บไซต์นั้นมีเสื้อให้เพิ่มขึ้น ปลูกต้นไม้ของคุณ
The Deer God would probably take my life.กวางพระเจ้าอาจจะใช้ชีวิตของฉัน
The Deer God gives life and takes it away.กวางพระเจ้าให้ชีวิตและใช้มันออกไป
Deer God not fight. We die.กวางพระเจ้าไม่ได้ต่อสู้ เราตาย
The deer said: "The Man has all that he needs.กวางพูดว่า: "เขาได้สิ่งที่ต้องการทั้งหมดแล้ว
A deer ran in front of my truck. I clipped it.กวางมันวิ่งตัดหน้ารถฉัน ฉันเฉี่ยวมัน
After eighty years in prison, how did the Stag even know who Bo was, let alone where to find her?กวางรู้ได้ยังไงว่าโบคือใคร อย่าว่าแต่ตามหาเธอเลย
Hautakammio?กวางล่ะ ? สิ่งที่เห็นทั้งหมดนี้ล่ะ?
The stag went into the woods and led us to the deep ravine.กวางวิ่งเข้าไปในป่า และนำเราลงไปในเหวลึก
The deer slowed the bullet down, which certainly saved his life, but it did not go through clean.กวางเป็นตัวชะลอกระสุนเอาไว้ ซึ้งมันช่วยชีวิตเขาไว้ แต่มันทะลุไม่หมด
The Stag always volunteers.กวางเป็นอาสาสมัครทั้งนั้น
Reindeer, Christmas.กวางเรนเดียร์ คริสมาสต์
They are inferior and therefore enemies of the state.เสือกับกวางอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ ในเมื่อเราเป็นเสือ
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กว้าง
Back to top