ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้าแข็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้าแข็ง*, -กล้าแข็ง-

กล้าแข็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าแข็ง (adv.) ferociously See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously Syn. เก่งกาจ, ฉกาจ, ห้าวหาญ
กล้าแข็ง (adj.) bold See also: daring, brave, valiant Ops. อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm proud of you for standing up to him.ป้าภูมิใจที่เธอ_BAR_ กล้าแข็งข้อกับพ่อ
A joint Chinese venture with Wayne Enterprises will be a powerhouse.หากบริษัทเราได้ร่วมกับ เวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ เราจะยิ่งกล้าแข็ง
Reinforced steel containment chair.เหล็กกล้าแข็งแกร่งเป็นพิเศษ เก้าอื้ล่าม
There's a powerful spell here that sustains her in... whatever form she's in.มีคำสาปที่กล้าแข็งที่นี่ ที่กักขังเธอไว้ ไม่ว่าเธอจะอยู่ในรูปแบบใด
Somebody finally stood up to you, and you had them banned.แล้วพอมีใครกล้าแข็งข้อ พวกเธอก็ทำให้เขาถูกแบน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้าแข็ง
Back to top