ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล่าวเกินจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล่าวเกินจริง*, -กล่าวเกินจริง-

กล่าวเกินจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวเกินจริง (v.) exaggerate Syn. พูดเกินจริง Ops. กล่าวตามจริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blow up (phrv.) กล่าวเกินจริง See also: ทำให้เกินจริง
exaggerate (vt.) กล่าวเกินจริง See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง Syn. overstate
exaggerate (vi.) กล่าวเกินจริง See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง Syn. overstate
lay it on thick (idm.) กล่าวเกินจริง
lay it on with a trowel (idm.) กล่าวเกินจริง
overstate (vt.) กล่าวเกินจริง Syn. overreact, exaggerate Ops. understate
put it on (phrv.) กล่าวเกินจริง (คำไม่เป็นทางการ)
exaggeration (n.) การกล่าวเกินจริง
have a stroke (idm.) เป็นอัมพาตหรือหมดสติทันที (ใช้กล่าวเกินจริง)
matter of the life and death (idm.) เรื่องด่วนมากๆ (ปกติใช้เมื่อกล่าวเกินจริงหรือต้องการให้ขบขัน) See also: เรื่องคอขาดบาดตาย, เรื่องเป็นเรื่องตาย
overstatement (n.) การกล่าวเกินจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You go too far, Miraz.ท่านกล่าวเกินจริงไปแล้ว ลอร์ดมิราซ
Perhaps your reputation has been exaggerated.งั้นบางทีกิตติศัพท์ของเจ้า คงจะเป็นการกล่าวเกินจริงสินะ
Although I confess I exaggerated a bit when I told them that ours was four foot long.แต่ก็ยอมรับว่า ผมกล่าวเกินจริงไปบ้าง ตอนที่ผมบอกพวกเขาไปว่า ของเรายาวถึง 4 ฟุต
They were our freshest samples by far.เหตุร้ายที่พวกมันสูญสลาย ก็ไม่ใช่คำพูดที่กล่าวเกินจริง
A big, bold, empty statement not meant to be taken as fact, therefore not subject to deceptive advertising litigation.คำกล่าวเกินจริง ที่ไม่อาจถือเป็นความจริง ดังนั้น จึงไม่มีความผิดฐานโฆษณาหลอกลวง
You're exaggerating, right?คุณกำลังกล่าวเกินจริง,ใช่ไหม
I think you're overstating matters.ผมว่าคุณกล่าวเกินจริงนะ
The numbers I gave you on potato output... are exaggerated.ข้อมูลที่ฉันให้กับคุณ ทุกอย่างทั้งหมด ล้วนแต่กล่าวเกินจริง
Tales of your beauty were not exaggerated.คำเล่าลือเรื่องความงามของท่าน ไม่ได้กล่าวเกินจริงไปเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล่าวเกินจริง
Back to top