ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลุ่มชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลุ่มชน*, -กลุ่มชน-

กลุ่มชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลุ่มชน (n.) crowd See also: throng, group, community Syn. ฝูงชน, หมู่ชน, มวลชน, กลุ่มคน, มหาชน
English-Thai: HOPE Dictionary
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ,โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ในนามของชุมชน,ต่อธารกำนัล,ต่อสาธารณชน,โดยรัฐบาล,โดยกลุ่มชน, Syn. generally,popularly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Aeolian (n.) กลุ่มชนพื้นเมืองเอโอลิส (Aeolis) See also: ชนเผ่าเอโอลิส ในสมัยกรีกโบราณ
aristocracy (n.) สมาชิกของกลุ่มชนชั้นสูง
ethnicity (n.) ลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกัน
pluralism (n.) สังคมที่มีกลุ่มชนที่แตกต่างกัน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติหรืออื่นๆ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The working class is suffering from extreme poverty!กลุ่มชนชั้นแรงงานกำลังทนทุกข์กับความยากจนแสนสาหัส
You're the last of an elite group... don't end it like this.คุณสุดท้ายของกลุ่มชนชั้น ไม่ทำสิ้นสุดเช่นนี้
Or... a merry company.หรือ... การสังสรรค์ของกลุ่มชน
CHANEY: (ON RECORDING) Sir, for a very long time, we have served a very elite group of clients.CHANEY: (ON บันทึก) ครับเป็นเวลานานมาก เราได้ทำหน้าท กลุ่มชนชั้นนำของลูกค้า.
In my travels, I met a strong and noble people.ในการเดินทางของข้า ข้าพบกลุ่มชนที่แกร่งกล้า และมีคุณธรรมสูงส่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลุ่มชน
Back to top