ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจอกงอกง่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจอกงอกง่อย*, -กระจอกงอกง่อย-

กระจอกงอกง่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจอกงอกง่อย (adj.) poor See also: beggarly, humble, shabby, inferior Syn. ยากจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're just a cheap suit.เธอมันก็เเค่นังกระจอกงอกง่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจอกงอกง่อย
Back to top