ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beggarly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beggarly*, -beggarly-

beggarly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beggarly (adj.) ไม่เคยพอ See also: ขี้เหนียว
English-Thai: Nontri Dictionary
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beggarly
Back to top