wriggle

แปลว่า


vi บิดตัว
ความหมายเหมือนกับ: squirm
คำที่เกี่ยวข้อง: กระดิก , ดิ้น
vt บิดตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: กระดิก , ดิ้น
n การบิดตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: การกระดิกหรือดิ้นไปมา
n เส้นทางที่คดเคี้ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: เส้นทางที่ลดเลี้ยว

หมวดคำ


คำที่มี "wriggle" ในคำ


wriggler n ผู้ที่บิดตัว

wriggle out of phrv บิดตัวออกจาก
ความหมายเหมือนกับ: get out ofค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top