willingness

แปลว่า


n ความเต็มใจ
ความหมายเหมือนกับ: voluntariness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสมัครใจ , ความเต็มอกเต็มใจ
คำตรงข้าม: reluctance , involuntariness

คำที่มี "willingness" ในคำ


unwillingness n ความไม่เต็มใจ
ความหมายเหมือนกับ: reluctanceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top