washout

แปลว่า


sl ความล้มเหลวไม่มีชิ้นดี
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเละตุ้มเป๊ะ
n ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: failure , fiasco , flop
คำตรงข้าม: success
n การกัดเซาะโดยกระแสน้ำ (ทางธรณีวิทยา)