uphill

แปลว่า


n การขึ้นเนิน
ความหมายเหมือนกับ: ascent
คำที่เกี่ยวข้อง: การเลื่อนขึ้น , การขึ้นข้างบน
คำตรงข้าม: descent
n ที่เนิน
ความหมายเหมือนกับ: ascent
คำตรงข้าม: descent
adv ขึ้นเขา
คำที่เกี่ยวข้อง: ขึ้นที่สูง , ขึ้นเนิน
คำตรงข้าม: downhill
adv ด้วยความยากลำบาก
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยพยายามอย่างสูง , อย่างมีอุปสรรค
adj ซึ่งลาดสูงขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นเนิน , ซึ่งขึ้นเขา
คำตรงข้าม: downhill
adj ซึ่งยากลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: difficult
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างสูง