unsuitable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: inadequate , improper , disagreeable , discordant
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่คู่ควร

คำที่มี "unsuitable" ในคำ


unsuitableness n ความไม่เหมาะสมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top