unsuitable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: inadequate , improper , disagreeable , discordant
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่คู่ควร