unique

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว
ความหมายเหมือนกับ: unusual
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นพิเศษ
คำตรงข้าม: ordinary
n ความเป็นหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: usual
คำที่เกี่ยวข้อง: ความพิเศษ
คำตรงข้าม: ordinary