thwart

แปลว่า


vt ขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: frustrate , obstruct , stop
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่สำเร็จ , สกัดกั้น , กีดกัน , ต่อต้าน
adj ซึ่งวางขวางอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งวางขวาง
n ที่นั่งตามขวางลำเรือ