temporary

แปลว่า


adj ชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: impermanent
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่ประจำ , ที่ ไม่ตลอดไป , ที่ ไม่ถาวร
คำตรงข้าม: permanent
n ผู้ที่ถูกจ้างให้ทำงานชั่วคราว