taxi

แปลว่า


n รถแท็กซี่
ความหมายเหมือนกับ: cab , hack , taxicab
คำที่เกี่ยวข้อง: รถรับจ้าง
vi (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
vt (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
vt โดยสารแท็กซี่
vi โดยสารแท็กซี่
vt ส่งคนหรือสิ่งของโดยทางรถยนต์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)
vi ส่งคนหรือสิ่งของโดยทางรถยนต์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)

ตัวอย่างประโยค


I don't want him taking a taxi again. ฉันไม่อยากให้เขาต้องนั่งรถแท็กซี่อีก

หมวดคำ