susceptible

แปลว่า


adj มีจิตใจที่อ่อนแอ
ความหมายเหมือนกับ: vulnerable , inclined , liable
คำที่เกี่ยวข้อง: สะเทือนใจง่าย , หวั่นไหวง่าย
adj มีความรู้สึกไว
ความหมายเหมือนกับ: impressionable , sensitive , receptive
คำที่เกี่ยวข้อง: อ่อนไหวง่าย , รับความรู้สึกไว