surge

แปลว่า


vi ขึ้นๆลงๆ
ความหมายเหมือนกับ: billow , heave , rise
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นระลอก , ซัดไปมา
vi เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: increase suddenly
คำที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน
n ลักษณะขึ้นๆลงๆ
ความหมายเหมือนกับ: billow , roller , wave
คำที่เกี่ยวข้อง: การกระเพื่อมขึ้นลง , การแกว่งไปมา
n การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: sudden increase
คำที่เกี่ยวข้อง: การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน
n การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน
ความหมายเหมือนกับ: power increase