stow

แปลว่า


vt จัดเก็บ
ความหมายเหมือนกับ: make ready , put away
คำที่เกี่ยวข้อง: เก็บให้เรียบร้อย
vt บรรจุ
ความหมายเหมือนกับ: bundle , pack
คำที่เกี่ยวข้อง: ใส่
vt หยุด (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: stop