standard

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: regular , usual
n มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: norm , pattern , type
คำที่เกี่ยวข้อง: บรรทัดฐาน , ตัวชี้วัด