similar

แปลว่า


adj เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: related
คำที่เกี่ยวข้อง: คล้ายกัน , ทำนองเดียวกัน

คำที่มี "similar" ในคำ


similarity n ความเหมือน
ความหมายเหมือนกับ: likeness , resemblance , similitude

similarly adv ในทำนองเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: likewise , in addition , as well

similar to prep เหมือนกับ

dissimilar adj ซึ่งไม่เหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: different , diverse , unlike

verisimilar adj ซึ่งดูเหมือนจริง

dissimilarity n ความแตกต่าง
ความหมายเหมือนกับ: adaptability , deviation
คำตรงข้าม: resemblance , similarity , likenessค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top