ruler

แปลว่า


n ผู้ปกครอง
ความหมายเหมือนกับ: controller , governor
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ควบคุม
n ไม้บรรทัด
ความหมายเหมือนกับ: measure , yardstick
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม้วัด

รูปภาพ


ruler ไม้บรรทัดไม้บรรทัด

หมวดคำ


คำที่มี "ruler" ในคำ


rulership n การควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: command

absolute ruler n ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
ความหมายเหมือนกับ: dictator , despot

female ruler n ราชินี
ความหมายเหมือนกับ: regent , consort , fairy queen

supreme ruler n ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: autocrat , monarch

absolute ruler n ผู้ปกครองที่เผด็จการ
ความหมายเหมือนกับ: despot , dictatorค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top