responsibility

แปลว่า


n ความรับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: accountability
n หน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: duty , obligation
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาระ , สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยค


You've got to take responsibility for your life. เธอต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top