regulate

แปลว่า


vt ควบคุม (ทางวิศวกรรม)
ความหมายเหมือนกับ: control , manage
คำที่เกี่ยวข้อง: ดูแล
vt วางระเบียบ (ทางกฎหมาย)
คำที่เกี่ยวข้อง: กำหนด , บัญญัติ