procedure

แปลว่า


n ขั้นตอน
ความหมายเหมือนกับ: scheme , mode
คำที่เกี่ยวข้อง: กระบวนการ , การดำเนินงาน

คำที่มี "procedure" ในคำ


launch procedure n การนับถอยหลัง (ก่อนที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top