platform

แปลว่า


n แท่น
ความหมายเหมือนกับ: dais , pulpit
คำที่เกี่ยวข้อง: เวทีสำหรับกล่าวคำปราศรัย , เวที , ยกพื้น
n ชานชาลา
คำที่เกี่ยวข้อง: ชานชาลาสถานี
n แท่นปืนใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: แท่นยิง , ฐานปืน
n คำแถลงการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: คำปราศรัย
n การปราศรัยต่อมวลชน
คำที่เกี่ยวข้อง: การปาฐกถา
n นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: policies , principles
คำที่เกี่ยวข้อง: แผนงาน , หลักการ

รูปภาพ


platform ชานชาลาชานชาลา

หมวดคำ