ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pulpit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pulpit*, -pulpit-

pulpit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pulpit (n.) นักเทศน์
pulpit (n.) พื้นที่ยกสูงในโบสถ์ Syn. stage, lectern
English-Thai: HOPE Dictionary
pulpit(พูล'พิท) n. ธรรมาสน์,ยกพื้นหรือพลับพลาเทศนา. -Phr. (the pulpit อาชีพนักเทศน์,นักเทศน์ทั้งหลาย), See also: pulpital adj., Syn. stand,ministry
English-Thai: Nontri Dictionary
pulpit(n) เวที,มุข,ธรรมาสน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pulpitisเนื้อเยื่อฟันอักเสบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมาสน์ (n.) pulpit See also: lectern, rostrum, stage, seat of sermon, seat of equity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Reverend Buchan has mounted the pulpit and the sermon's just started.มีหวังหรอก สาธุคุณบัคคานขึ้นธรรมาสน์ แล้วเริ่มสวด
So, Dan, what do you say we rip the Band-Aid right off and get you up on that pulpit tomorrow?ดังนั้นแดน สิ่งที่คุณพูดว่า เราฉีกขวาวง-Aid ปิด และได้รับคุณขึ้น ในวันพรุ่งนี้เมื่อเทศน์ว่า
My pulpit is your pulpit, Reverend.เวทีเทศนาของฉัน ก็เหมือนเวทีเทศนาของคุณ รีเวอเรน
Your Honor, Henry Ward Beecher, in Proverbs from the Plymouth Pulpit, 1887, said, quote... 1887?ใต้เท้า เฮนรี่ วอร์ด บีเชอร์ในหนังสือ ธรรมมาสพลีเมาธ์ปี 1 887 เขียนว่า นี่มันศตวรรษที่ 20 แล้ว
This is where the little Jack-in-the-pulpits live. An image is always better.การใช้ภาพ มันเข้าถึงประชาชนได้เร็วกว่า
If you're stiling this pew when I reach the pulpit,ถ้าผมไปถึงที่ยืนนั่นแล้วคุณยังนั่งอยูตรงนี่้
I mean, if you really enjoy talking back to the pulpit, why don't you try that gospel church by the airport?ถ้าคุณชอบโต้ตอบกับนักเทศน์ ทำไมไม่ลองที่นั่นล่ะ โบสถ์คนดำแถวสนามบิน
I mean, the real kind of change that you and I were looking to effect, from the pulpit.คุณไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แบบว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ที่ผมกับคุณเคยภาวนาในโบสถ์
The idea that my opinion is going to be exposed there as someone talking on a pulpit, to people listening.คิดว่าความเห็นของฉัน จะเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านการ์ตูนพวกนั้น เหมือนใครบางคน ที่ขึ้นไปยืนพูดบนแท่นปาฐกถาให้คนฟัง

pulpit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
高座[こうざ, kouza] (n) platform; stage; upper seat; pulpit
天南星[てんなんしょう;テンナンショウ, tennanshou ; tennanshou] (n) (uk) jack-in-the-pulpit; cobra lily (plant of genus Arisaema)
蝮草[まむしぐさ;マムシグサ, mamushigusa ; mamushigusa] (n) (uk) Arisaema serratum (species of jack-in-the-pulpit)
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)

pulpit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธรรมบิฐ[n.] (thammabit) EN: pulpit ; raised preaching platform FR:
ธรรมาสน์[n.] (thammāt) EN: pulpit ; Dhamma-seat ; seat on which a monk sits while preaching FR:

pulpit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenkanzel {f}exterior pulpit
Heckkorb {m} [naut.]stern pulpit
Bugkorb {m} [naut.]pulpit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pulpit
Back to top