ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

policies

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *policies*, -policies-

policies ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
policies (n.) นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง See also: แผนงาน, หลักการ Syn. principles

policies ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies

policies ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation)
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians)
政策不況[せいさくふきょう, seisakufukyou] (n) policy-induced slump; stagnation resulting from poor economic policies

policies ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นโยบายการบัญชี[n. exp.] (nayōbāi kān) EN: accounting policies FR:
นโยบายการศึกษา[n. exp.] (nayōbāi kān) EN: education policy ; education policies [pl] FR:

policies ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturpolitiker {m}politician who concerns with cultural and educational policies

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า policies
Back to top