pinpoint

แปลว่า


n ปลายเข็ม
ความหมายเหมือนกับ: point
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวเข็มหมุด
n เรื่องเล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ไม่สำคัญ
vt หาตำแหน่ง
adj แน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง: แม่นยำ