photocopy

แปลว่า


n การถ่ายเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: copy , duplicate
คำที่เกี่ยวข้อง: การอัดสำเนา
คำตรงข้าม: original
vi ถ่ายเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: copy , clone , reduplicate
คำที่เกี่ยวข้อง: อัดสำเนา
vt ถ่ายเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: copy , clone , reduplicate
คำที่เกี่ยวข้อง: อัดสำเนา

รูปภาพ


photocopy การถ่ายเอกสารการถ่ายเอกสาร

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top