paragraph

แปลว่า


n ย่อหน้า
ความหมายเหมือนกับ: passage , section , article
คำที่เกี่ยวข้อง: ตอนหนึ่งของข้อความ
vi แบ่งเป็นย่อหน้า
ความหมายเหมือนกับ: group , section , divide
vt เขียนข่าวหรือบทความย่อหน้าสั้นๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top