outlaw

แปลว่า


n คนที่ทำผิดกฏหมาย
ความหมายเหมือนกับ: outcast , robber
vt ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ban , prohibit , forbid
vt ทำให้คนไม่มีสิทธิตามกฎหมาย