oh

แปลว่า


int คำอุทานแสดงความตกใจ

ตัวอย่างประโยค


Oh really? I'm moving there too. โอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
Oh relax! The books can wait. โอ พักผ่อนบ้าง หนังสือนะรอได้อยู่
Oh I'd love to but I have to do some work. โอ ฉันอยากจะไป แต่ฉันมีงานบางอย่างที่ต้องทำ
Oh that's so kind of you. โอ คุณช่างใจดีเหลือเกิน
Oh thanks, we owe you. โอ ขอบใจนะ พวกเราเป็นหนี้คุณ ไปล่ะ

คำที่มี "oh" ในคำ


ohm n หน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม)

ohmmeter n เครื่องวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า

oho int คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชัยชนะ

OHP abbr คำย่อของ overhead projector

alcohol n เหล้า
ความหมายเหมือนกับ: spirits , liquor , drink

alcohol n แอลกอฮอล์
ความหมายเหมือนกับ: ethyl alcohol

alcoholic adj ซึ่งเกิดจากการดื่มเหล้า

alcoholic adj ซึ่งติดเหล้า

alcoholic adj ผสมแอลกอฮอล์

alcoholic n ผู้ที่ติดเหล้า
ความหมายเหมือนกับ: heavy drinker , addict

alcoholism n การติดสุรา
ความหมายเหมือนกับ: problem drinking , heavy drinking

alcoholism n โรคพิษสุราเรื้อรัง

aloha int คำที่ใช้ทักทายหรืออำลาในฮาวาย

Aloha State n ชื่อเล่นของรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

bohemian n ผู้ดำรงชีวิตแตกต่างจากคนอื่น (แบบไม่ทำตามกฎทางสังคม)

boohoo int คำแทนเสียงร้องในภาษาเขียน

carbohydrate n คาร์โบไฮเดรต

cohabit vi อยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานกัน
ความหมายเหมือนกับ: live together , room together , shack up , stay together

coheir n ผู้เป็นทายาทร่วม

coheiress n ผู้เป็นทายาทร่วมที่เป็นหญิง

cohere vi สอดคล้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: follow , harmonize

cohere vi อยู่ติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: adhere , cleave , cling , hold together

coherence n การอยู่ติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: cohesion , cohesiveness , cementation , adhesiveness , adhesion , adherence , agglutination , attachment

coherence n ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: coherency , congruity , consistency , correspondence , harmony , agreement , rationality , connection , consonance , concord , union
คำตรงข้าม: inconsistency , incoherence , disjunction

coherency n ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของส่วนต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: coherence , congruity , consistency , correspondence , harmony , agreement , rationality , connection , consonance , concord , union

coherent adj ซึ่งสอดคล้อง
ความหมายเหมือนกับ: consistent , harmonious

coherent adj ติดแน่น
ความหมายเหมือนกับ: tenacious

coherently adv อย่างปะติดปะต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: tenaciously

coherently adv อย่างสอดคล้อง
ความหมายเหมือนกับ: consistently , harmoniously

cohesion n การทำงานร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: union

cohesive adj ที่ติดอยู่ด้วยกัน

cohort n เพื่อนร่วมงาน
ความหมายเหมือนกับ: partner , ally , companion

Johnny-come-lately idm คนที่มาทีหลัง

incoherence n ความไม่เชื่อมโยงกัน
ความหมายเหมือนกับ: disjointedness , incongruity , imperspicuity

incoherent adj ซึ่งไม่ต่อเนื่อง
ความหมายเหมือนกับ: disjointed , rambling
คำตรงข้าม: coherent

incoherently adv อย่างไม่ต่อเนื่อง
ความหมายเหมือนกับ: disjointedly , ramblingly
คำตรงข้าม: coherently

john n ลูกค้าของโสเภณี (คำแสลง)
ความหมายเหมือนกับ: whoremaster , whoremonger

john n ห้องน้ำ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: toilet , bathroom

Johnny-come-lately n การมาถึงช้า
ความหมายเหมือนกับ: newcomer

Johnny-on-the-spot n ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน (คำไม่เป็นทางการ)

kilohertz n กิโลเฮิรตซ์

kohl n ผงทาขอบตา

kohlrabi n กะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: stem cabbage , turnip cabbage

long johns n เสื้อกางเกงติดกันรัดรูปแขนยาวที่ใช้ใส่ชั้นในในฤดูหนาว

methyl alcohol n สารเมทธิลอัอกอฮอล์

mohair n ผ้าขนแพะหรือกระต่าย

Mohammed n ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม
ความหมายเหมือนกับ: Muhammad

Mohammedan n ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม
ความหมายเหมือนกับ: Muhammad

Mohammedanism n ศาสนาอิสลาม

Mohawk n ชนชาวเผ่าอินเดียนแดงเผ่าหนึ่ง

Mohawk n ภาษาอินเดียนแดง

Mohican n การตัดผมทรงอินเดียนแดง

nohow adv ไม่ทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: anyhow

nohow adv ไม่เลย

Pharaoh n คำเรียกกษัตริย์อียิปต์โบราณ

pooh int คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม

pooh-pooh vt ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: depreciate

prohibit vt ห้าม
ความหมายเหมือนกับ: forbid , interdict , ban

prohibition n การห้าม
ความหมายเหมือนกับ: forbiddance , ban

prohibition n ข้อห้าม

prohibitionist n ผู้ห้าม

prohibitive adj ซึ่งยับยั้ง
ความหมายเหมือนกับ: restrictive , restraining , limiting

protohuman adj เกี่ยวกับคนสูญพันธุ์ไปแล้ว มีรูปร่างเหมือนคนยุคปัจจุบัน

prohibit from phrv ห้ามในเรื่อง

big John sl ตำรวจ

chocoholic sl คนชอบกินช็อกโกแล็ต

Dear John letter sl จดหมายที่หญิงสาวเขียนให้แฟนหนุ่มที่เข้าประจำการในกองทัพเพื่อตัดสัมพันธ์รัก

john sl เหยื่อ

Johnnie-come-lately sl ผู้มาใหม่

johnson sl อวัยวะเพศชาย (คำไม่สุภาพ)

poohead sl คนน่ารังเกียจ

John sl คำเรียกแทนผู้ชายที่ไม่รู้จักชื่อ

John Thomas sl อวัยวะเพศชาย

John-bag sl ถุงยาง

widohood n ความเป็นม่าย
ความหมายเหมือนกับ: widohood

ethyl alcohol n แอลกอฮอล์

cohesiveness n การอยู่ติดกัน
ความหมายเหมือนกับ: cohesion , cementation , adhesiveness , adhesion , adherence , agglutination , attachment

cohcious adj ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: planned , purposed , aforethought , reasoned
คำตรงข้าม: accidental , unintentional

prohibited adj ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: banned
คำตรงข้าม: allowed

photoheliograph n เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์)

prohibited adj ผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: illicit , unlawful
คำตรงข้าม: lawful , legal

prohibited adj ผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: illegal , unlawful
คำตรงข้าม: lawful , legal

prohibited adj ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
คำตรงข้าม: permissible , permitted

not cohering adj ไม่เกาะติดกัน

demijohn n ขวดเหล้าไวน์ขนาดใหญ่มีความจุ1.5ลิตร
ความหมายเหมือนกับ: wine bottle

nonalcoholic drink n เครื่องดื่มซึ่งไม่ใช่เหล้า
ความหมายเหมือนกับ: soda , popค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top