miniature

แปลว่า


n สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่มีขนาดจิ๋ว
n ภาพวาดขนาดเล็กมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: รูปเล็ก , ภาพเล็ก , ภาพที่ย่อส่วนลงมา
adj เล็กมาก
ความหมายเหมือนกับ: diminutive , tiny , small
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนาดเล็ก , จิ๋ว