maternal

แปลว่า


adj ซึ่งมีลักษณะเหมือนมารดา
ความหมายเหมือนกับ: motherly , parental
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยผ่านมารดา , ซึ่งได้มาจากมารดา , เหมือนแม่ , อย่างแม่
adj เกี่ยวกับมารดา
ความหมายเหมือนกับ: parental
คำที่เกี่ยวข้อง: ทางแม่ , ด้านมารดา , ฝ่ายมารดา