magnify

แปลว่า


vt ทำให้เพิ่มมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: enlarge , blow up , increase
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ขยายตัว
คำตรงข้าม: reduce
vi เพิ่มขนาด
ความหมายเหมือนกับ: amplify
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยายตัว
vt ทำให้น่าตื่นเต้น

คำที่มี "magnify" ในคำ


magnifying glass n แว่นขยาย
ความหมายเหมือนกับ: glass , hand glassค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top