magnify

แปลว่า


vt ทำให้เพิ่มมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: enlarge , blow up , increase
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ขยายตัว
คำตรงข้าม: reduce
vi เพิ่มขนาด
ความหมายเหมือนกับ: amplify
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยายตัว
vt ทำให้น่าตื่นเต้น