liberalize

แปลว่า


vt ทำให้เสรี
ความหมายเหมือนกับ: ease , broaden , loosen
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้อิสระ
vi เป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: ease , broaden , loosen
คำที่เกี่ยวข้อง: อิสระ