international

แปลว่า


adj ระหว่างประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: global , worldwide
คำที่เกี่ยวข้อง: สากล , นานาชาติ , เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ , เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
n องค์กรระหว่างประเทศ