intellectual

แปลว่า


adj เกี่ยวกับปัญญา
ความหมายเหมือนกับ: intelligent
คำที่เกี่ยวข้อง: ทางสติปัญญา , เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล
adj ซึ่งมีสติปัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรอบรู้
n ผู้มีสติปัญญาสูง
ความหมายเหมือนกับ: guru , sage , pundit
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้รอบรู้ , ผู้มีความรู้ , ปัญญาชน
คำตรงข้าม: idiot