insist

แปลว่า


vi ยืนยัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ยืนกราน , กำชับ , ย้ำ

ตัวอย่างประโยค


She insisted it was very urgent. เธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
They insisted on staying rather than going. พวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป