impersonal

แปลว่า


adj ซึ่งขาดบุคลิกลักษณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่มีบุคลิกภาพ
adj ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: unrelated , unspecified
adj ที่ไม่ให้ความสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: cold , indifferent
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เมินเฉย