immune

แปลว่า


adj เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
adj ซึ่งได้รับการยกเว้น
ความหมายเหมือนกับ: exempt , free
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นอิสระจากบางสิ่ง
adj ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค
ความหมายเหมือนกับ: inoculated , vaccinated
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีภูมิต้านทานต่อโรค
adj ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่รู้สึกต่อบางสิ่ง , ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง
n ผู้มีภูมิคุ้มกัน

คำที่มี "immune" ในคำ


immune system n ระบบภูมิคุ้มกันโรคค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top