historic

แปลว่า


adj ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
ความหมายเหมือนกับ: historical
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
adj ที่สำคัญในประวัติศาสตร์

คำที่มี "historic" ในคำ


historical adj เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์

historical adj ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์

historical adj ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์

historical adj ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม
ความหมายเหมือนกับ: diachronic

historical geography n ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ

historical records n จดหมายเหตุ
ความหมายเหมือนกับ: history , historical chronicles

historical chronicles n จดหมายเหตุ
ความหมายเหมือนกับ: history , historical records

prehistoric adj ก่อนประวัติศาสตร์
ความหมายเหมือนกับ: preceding history , very early , ancientค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top