ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-historic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น historic, *historic*,

-historic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้
I'm about to make you an historic figure.ผมจะทำให้ท่านเป็นบุคคลประวัติศาสตร์
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
Today is an historic day.วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์
It's a historic opportunity. The world needs... You, Ellie.มันเป็นโอกาสที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ความต้องการของโลก
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน
Today the first of two historic town hall meetings will get underway in Arcata Californiaในศาลาว่าการสองครั้ง โดยวันนี้เป็นครั้งแรก (อาร์แคตา, แคลิฟอร์เนีย, ประชากร 15,000 คน) ในเมืองอาร์เคตา รัฐแคลิฟอร์เนียมีการประชุมครั้งประวัติศาสตร์
The location of of hidden items of historic and intrinsic value.สถานที่ของ... ...ที่ถูกซ่อนทาง ประว้ติศาสตร์ และ คุณค่าทางจิตใจ.
We're midway through what may be an historic day for racing.เราอยู่ตรงกลางผ่านสิ่งที่อาจจะเป็น วันประวัติศาสตร์สำหรับการแข่ง
As of this time, there is no word as to whether or not the president is going to call off the signing of the historic treaty agreement between the United States and Russia scheduled for just under an hour.ขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าปธน.จะยกเลิก การลงนามครั้งประวัติศาสตร์หรือไม่ ซึ่งตามกำหนดการจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึงชั่วโมง ซึ่งตามกำหนดการจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึงชั่วโมง
As you know, terrorists have already taken innocent life in an attempt to stop this historic treaty from being signed.อย่างที่รู้ ผกก.ได้คร่าชีวิตคนบริสุทธิ์ไป เพื่อพยายามหยุดยั้งการลงนามครั้งประวัติศาสตร์นี้

-historic- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古迹[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 古迹 / 古跡] places of historic interest; historical sites
古蹟[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 古蹟] variant of 古跡|古迹, place of historic interest; historical site
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
遗址[yí zhǐ, ㄧˊ ㄓˇ, 遗址 / 遺址] ruins; historic relics

-historic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
古址;古趾;故址[こし, koshi] (n) historic ruins
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments
故郷(P);古里(P);旧里;故里[ふるさと(P);こきょう(故郷)(P);きゅうり(旧里), furusato (P); kokyou ( kokyou )(P); kyuuri ( kyuu sato )] (n) home town; birthplace; old village; historic village; native place; one's old home; (P)
旧址[きゅうし, kyuushi] (n) historic ruins
旧趾[きゅうし, kyuushi] (n) ruins; historic site
旧跡;古跡;旧蹟;古蹟[ふるあと(旧跡;古跡;旧蹟);きゅうせき(旧跡;旧蹟);こせき(古跡;古蹟), furuato ( kyuuseki ; koseki ; kyuu ato ); kyuuseki ( kyuuseki ; kyuu ato ); koseki ] (n) historic spot; historic remains; ruins
移築[いちく, ichiku] (n,vs) dismantling an historic building and reconstructing it elsewhere
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P)

-historic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasath) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site ; ancient buildings FR: ruine [f] ; site historique [m] ; site antique [m]
เกาะรัตนโกสินทร์[n. prop.] (Kǿ Rattanak) EN: Ko Ratanakosin ; Ko Rattanakosin ; the historic center of Bangkok FR: le cœur historique de Bangkok
เมืองประวัติศาสตร์[n. exp.] (meūang praw) EN: historic town FR: ville historique [f] ; cité historique [f]
ประวัติ[adj.] (prawat) EN: historic ; historical FR: historique
ประวัติกาล[n.] (prawattikān) EN: historic period FR:
สำคัญในประวัติศาสตร์[adj.] (samkhan nai) EN: historic FR: historique
สถานที่โบราณ[n. exp.] (sathānthī b) EN: historic site FR: lieu historique [m]

-historic- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument
Altstadt {f}; historischer Stadtteilold town; historic section of town

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -historic-
Back to top