hedge

แปลว่า


n เครื่องล้อม
ความหมายเหมือนกับ: barrier
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องกั้น , สิ่งกีดขวาง
vt นำแนวพุ่มไม้มาล้อมรอบพื้นที่
คำที่เกี่ยวข้อง: นำแนวต้นไม้เตี้ยๆมาล้อมรอบพื้นที่
n แนวพุ่มไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: แนวต้นไม้เตี้ยๆ

รูปภาพ


hedge แนวพุ่มไม้แนวพุ่มไม้

หมวดคำ