hedge

แปลว่า


n เครื่องล้อม
ความหมายเหมือนกับ: barrier
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องกั้น , สิ่งกีดขวาง
vt นำแนวพุ่มไม้มาล้อมรอบพื้นที่
คำที่เกี่ยวข้อง: นำแนวต้นไม้เตี้ยๆมาล้อมรอบพื้นที่
n แนวพุ่มไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: แนวต้นไม้เตี้ยๆ

รูปภาพ


hedge แนวพุ่มไม้แนวพุ่มไม้

หมวดคำ


คำที่มี "hedge" ในคำ


hedge about with phrv ล้อมรอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: fence about with , hedge around with

hedge against phrv ป้องกัน

hedge around with phrv ล้อมรอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: hedge about with

hedge round with phrv ล้อมรอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: fence about with , hedge about

hedgehog n เม่น

hedgerow n แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว โดยเฉพาะตามทุ่งนาหรือถนนในชนบท

hedge in phrv ห้อมล้อมแน่นหนา
ความหมายเหมือนกับ: hem in

hedge in phrv กั้นด้วยรั้ว
ความหมายเหมือนกับ: hem in

hedge about phrv ล้อมรอบด้วย
ความหมายเหมือนกับ: fence about with

hedge in phrv ล้อมรอบ
ความหมายเหมือนกับ: fence in , hem around , hem round

hedge in phrv ล้อมรอบ
ความหมายเหมือนกับ: box in , fence in , hem about , rail in , wall in

hedge in phrv กั้นรั้ว
ความหมายเหมือนกับ: fence in , rail inค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top